Resources
 Publication
 Educational Films
 Teacher Professional Development
 Internet Resources
 E-resources
 Journal "The Teacher"
 E-library

Teacher Professional Development
 
კითხვის ეფექტური მეთოდები (1)

ფილმის შესავალი


დიდი წიგნების ერთობლივი კითხვარი


მნიშვნელოვანი სიტყვები


დაფიქრდი, დაწყვილდი, გაუზიარე


ორიენტირებული კითხვა


მკითხველთა თეატრი


ურთიერთსწავლება

კითხვის ეფექტური მეთოდები (2)

ფილმის შესავალი
ტექსტის ჩარჩოები

ორიენტ მოსმენა


კითხვა და გაგება

სიტყვათა კლასიფიკაცია

ფერადი სილუეტების თეატრი